KODEKS RZETELNEJ SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA ANITECH SP. Z O.O.

  1. PREAMBUŁA

Przedsiębiorstwo Anitech w Olsztynie przywiązuje dużą wagę do kształtowania wzajemnie korzystnych i długoterminowych relacji z klientami. Mamy świadomość, że nasi klienci albo realizują swoje pasje zawodowe związane z prowadzeniem profesjonalnych firm budowlanych albo też realizują swoje marzenia o posiadaniu własnego domu i mieszkania. Niezależnie czy cel klienta jest wielki czy drobny uważamy, że to właśnie klienci są naszymi pracodawcami, którym należy się szacunek, uwaga i profesjonalne współdziałanie w realizacji celów zawodowych i osobistych. Kodeks Rzetelnej Sprzedaży Przedsiębiorstwa Anitech odwołuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, której głównym przesłaniem jest współpraca, uczciwość, wzajemny szacunek i obopólne korzyści.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi o oznaczonej wartości, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu.

2.2. Przedsiębiorstwo oferuje produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, certyfikatami i zezwoleniami.

2.3. Przedsiębiorstwo nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów.

2.4. Przedsiębiorstwo dołoży maksymalnych starań aby w pełni poinformować klienta o cechach produktu, w tym również tych, które mogą okazać się trudne lub niekorzystne w użytkowaniu.

2.5. Przedsiębiorstwo nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów.

2.6. W przypadku, kiedy pojawia się problem, którego nie reguluje niniejszy kodeks, sprzedawca, czy kierownik sprzedaży kieruje się zasadami uczciwości i zdrowego rozsądku oraz wymogami prawa.

3. DORADZTWO SPRZEDAŻOWE

3.1. Jeżeli do zaspokojenia potrzeby mogą służyć różne produkty, które przedsiębiorstwo posiada w sprzedaży, przedsiębiorstwo na życzenie zainteresowanego klienta przekaże informacje o każdym z nich.

3.2. Na życzenie klienta sprzedawca jest zobowiązany przedstawić kilka alternatywnych produktów zaspokajających określoną potrzebę ze wskazaniem ich wad i zalet.

3.3. Sprzedawca, w obiektywny sposób przekaże klientowi alternatywy sprzedażowe i zachęci go do samodzielnego podjęcia decyzji.

3.4. Na życzenie klienta sprzedawca przekaże klientowi sugestie w zakresie wyboru, podając jednocześnie kryterium wskazania: cenowe, jakościowe, techniczne, serwisowe, środowiskowe, eksploatacyjne, związane z upowszechnieniem, funkcjonalne lub inne.

3.5. Na życzenie klienta sprzedawca przekaże klientowi informacje o kierunkach zainteresowania innych grup klientów, którzy okazywali taką samą lub podobną potrzebę. Informacje te mogą mieć tylko charakter statystyczny.

3.6. Doradca dla celów utrzymania kontaktu może udostępnić swoje dane kontaktowe klientowi.

3.7. W przypadku, kiedy oczekiwanego przez klienta towaru nie ma w przedsiębiorstwie sprzedawca, na życzenie klienta, ma prawo uzyskać od klienta jego kontakt telefoniczny lub pocztowy (e-mailowy) i poinformować go o przybyciu towaru.

3.8. W przypadku realizacji złożonych projektów wykonawczych, w sytuacji kiedy klient jest w stanie poświecić czas na sformułowanie specyfikacji zamówienia, sprzedawca jest zobowiązany albo sporządzić kalkulację kosztów albo pomóc klientowi w samodzielnym przeprowadzeniu kalkulacji dostarczając mu odpowiednich danych.

3.9. Doradca sprzedażowy przedsiębiorstwa Anitech wykaże szczególną cierpliwość wobec osób starszych, niepełnosprawnych oraz mało obeznanych technicznie. Okazanie cierpliwości powinno polegać na udzieleniu informacji zrozumiałej dla klientów z tych grup.

3.10. W przypadku kiedy sprzedawca przedsiębiorstwa Anitech udziela porady sprzedażowej a innej porady potrzebuje kolejny klient, to porady tej udzieli pierwszy wolny pracownik działu albo też sprzedawca poinformuje za jaki czas będzie dostępny dla klienta.

3.11. Sprzedawca, w przypadku dużego zapotrzebowania na czasochłonne doradztwo sprzedażowe ma prawo sterowania czasem i terminem tego doradztwa poprzez zapraszanie klientów na odbycie pogłębionej lub czasochłonnej rozmowy sprzedażowej w czasie, kiedy nie ma natłoku spaw bieżących.

3.12. Sprzedawca przedsiębiorstwa Anitech okazuje szacunek i uwagę każdemu klientowi i oczekuje tego samego od klientów.

3.13. Sprzedawca Przedsiębiorstwa Anitech dba o klimat i środowisko naturalne. W związku z tym przekaże klientowi, na jego życzenie, informacje o produktach szczególnie przyjaznych środowiskowo.

3.14. Sprzedawca Przedsiębiorstwa Anitech dba o zużycie energii i surowców i będzie zachęcał do stosowania technologii energooszczędnych, materiałooszczędnych i zmniejszających zużycie zasobów naturalnych Ziemi. Na życzenie klienta może on również wykonać uproszczone kalkulacje opłacalności tego typu zakupów.

3.15. Sprzedawca będzie działał w duchu odpowiedzialności za społeczność lokalną, region kraju i całą Ziemię. Sprzedając produkty niebezpieczne sprzedawca upewni się czy klient wie jak ich używać, a w przypadku potrzeby udzieli instrukcji jak je wykorzystać.

3.16. Sprzedawca jest zobowiązany powstrzymać się od sprzedaży produktów niebezpiecznych jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą zostać użyte w celach sprzecznych z prawem, przez osoby niepełnoletnie lub osoby, które mogą zrobić sobie krzywdę (np. znajdują się po spożyciu alkoholu a kupują duża ilość środków łatwopalnych o właściwościach wybuchowych).

4.STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI BUDOWLANYMI

4.1.Stosunki pomiędzy Przedsiębiorstwem Anitech a kontrahentami budowlanymi powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

4.2. Dostawa towaru powinna być zapewniona w uzgodnionym terminie.

4.3. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. W związku z tym powinny być przestrzegane następujące reguły:

    • nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,

    • nie należy dawać prezentów pieniężnych,

    • rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,

    • należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.

4.4. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.

5. REKLAMA I PROMOCJA

5.1. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

5.2. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo będzie zapewniać wysoki standard usług serwisowych.

5.3. Pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.

5.4. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.

5.5. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

6.ŚRODOWISKO NATURALNE

6.1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności sprzedażowej będzie kierowało się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

6.2. Firma będzie dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

7.WDRAŻANIE KODEKSU RZETELNEJ SPRZEDAŻY

7.1. Wdrażanie Kodeksu powinno być połączone z monitorowaniem.

7.2. Ścisłe stosowanie kodeksu powinno być efektem edukacji pracowników, w zakresie przyjętych zasad.

7.3. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami.

7.4. Pracownikom osiągającym szczególne sukcesy w rzetelnej sprzedaży Przedsiębiorstwo Anitech może przyznać tytuły honorowe: Ekspert Techniczny – dla pracowników udzielających najbardziej profesjonalnych porad technicznych, Ekspert Eko-Technologii – dla pracowników udzielających najbardziej profesjonalnych porad w zakresie technologii ekologicznych w budownictwie oraz Przyjazny Doradca – dla pracowników osiągających szczególne sukcesy w poradach budowlanych dla osób starszych, niepełnosprawnych i lub o niskiej wiedzy technicznej.