Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie ANITECH Sp. z o.o.


Cele projektu:

Cel 1: Wzrost udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym przedsiębiorstwa Anitech poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie mikroelektrowni fotowoltaicznej w Olsztynie i Kętrzynie

Cel 2: Niższe koszty energii elektrycznej Wnioskodawcy i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację 2 mikroelektrowni fotowoltaicznych od roku 2020

Cel 3: Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii od roku 2020

Planowane efekty

Projekt odpowiada zakładanym rezultatom (wskaźnikom rezultatu), które zostaną wygenerowane bezpośrednio po zakończeniu projektu:

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

Realizacja poddziałania pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Wnioskodawcy, co wpłynie na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Regionu. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej zwiększy konkurencyjność firmy. W wyniku realizacji inwestycji spadną koszty związane z zużyciem energii.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:

Wartość ogółem: 344 048.71

Wydatki kwalifikowalne: 279 714.40

Wnioskowane dofinansowanie: 237 757.24

Procent dofinansowania: 85.00

 

log