Miło nam poinformować Państwa iż ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji PV o mocach 20.52 kWp oraz 33,48 kWp wygrała firma Corab-Electronic SP. Z O.O. z Olsztyna ul. Partyzantów 12/20.

Dziękujemy pozostałym firmom za złożenie ofert i udziału w przetargu.

 

Z Poważaniem

Jerzy Ogólewicz

 

 

 

 

Olsztyn, dn. 2017.01.10

 

 

Anitech S.P Z O.O.
10-450 Olsztyn

Piłsudskiego 64C

739-10-08-327

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

                     Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie kompleksowej usługi polegającej opracowaniu dokumentacji projektowej dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach 20,52kWp oraz 33,48kWp, pozyskaniu dofinansowania projektu oraz montażu instalacji z materiałów własnych wykonawcy.

 

I.       Przedmiot zamówienia

 

Część I

 

Zadanie obejmuje opracowanie dwóch projektów technicznych mikroinstalacji fotowoltaicznych:

 

1.       o mocy 33,48kWp na dachu budynku marketu budowlanego zlokalizowanego w Olsztynie,
ul. Piłsudskiego 64c

2.      o mocy 20,52kWp na dachu budynku firmy Anitech  zlokalizowanego w Kętrzynie, ul. Bydgoska 6.

 

W trakcie opracowywania dokumentacji, Oferent będzie ją na bieżąco konsultował z Zamawiającym. Przekazanie dokumentacji  nastąpi na podstawie obustronnego protokołu, który będzie stanowił potwierdzenie wykonania prac Etapu I.

 

Część II

 

Zadanie obejmuje opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi oraz regulaminem konkursu. Obowiązkiem Oferenta będzie również przygotowanie studium wykonalności oraz przygotowanie i skompletowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku. Potwierdzeniem wykonania prac w zakresie Części II zamówienia będzie stanowiła decyzja o przyznaniu dofinansowania inwestycji.

 

Część III

 

Zadanie obejmuje dostawę i montaż dwóch kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocach 20,52kWp oraz 33,48kWp:

 

- dostawa i montaż polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych;

- dostawa i montaż inwerterów;

- dostawa i montaż systemów zamocowań, okablowania oraz kompletu zabezpieczeń;

- montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej

 

Potwierdzeniem wykonania prac w zakresie Części III zamówienia będzie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru prac.

 

 

 

Kod CPV

 

71220000-0                Usługi projektowania architektonicznego

71232310-0                Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

09331200-0                Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5                Instalacje słoneczne

45231000-5                Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311000-0                Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261215-4                Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

 

 

II.    Specyfikacja

 

 

 

Instalacje fotowoltaiczne o mocach 20,52kWp oraz 33,48kWp należy zaprojektować na dachach budynków.

Podłączenie instalacji do WLZ budynków, na których zabudowana będzie instalacja fotowoltaiczna.

 

Panele fotowoltaiczne o mocy 270Wp powinny posiadać optymalizator mocy (minimum  jeden optymalizator na dwa panele), umożliwiający obniżenie napięcia podczas przerw w pracy inwertera fotowoltaicznego oraz indywidualny monitoring pracy minimum dwóch paneli. Urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU.

Inwertery wyposażone w funkcję, która umożliwia automatyczne obniżenie napięcia w instalacji po wyłączeniu inwertera oraz umożliwia monitoring minimum dwóch paneli. Urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU.

 

III. Miejsce i termin składania oferty

 

Termin składania ofert upływa do siódmego dnia od dnia publikacji do godz. 15.00.

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy i opatrzoną pieczęcią firmową, należy złożyć w języku polskim na druku dołączonym do niniejszego zapytania osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

 

IV.  Miejsce i termin realizacji

 

 

 

Miejsce realizacji zamówienia:                         1. Olsztyn, ul. Piłsusdskiego 64c

 2.                  Kętrzyn, ul. Bydgoska 6

 

Termin wykonania:            Część I             21 dni od dnia podpisania umowy

                           Część II i III   do dnia 31.12.2018 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji zadania.

 

3.      Wymagania

 

 

 

1)     Powiązania

 

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.).

 

2)     Wykazanie odpowiednich kwalifikacji oferenta.

 

Kryterium uważa się za spełnione w przypadku:

 

1.      wykazania przez Oferenta listy wykonanych instalacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia oferty, przedstawiających wykonanie przez Oferenta co najmniej 10 instalacji o łącznej mocy cn. 70 kW, w tym cn. 5 mikroinstalacji. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające bezusterkowe wykonanie umieszczonych w wykazie instalacji.

2.      wykazania, że w ciągu 12 m-cy oferent opracował co najmniej 3 wnioski i pozyskał w imieniu inwestora dofinansowanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

3)     Klauzula społeczna

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy składając ofertę wykażą, że nie mniej niż 20% zatrudnionych przez nich osób bezpośrednio przed podjęciem u Oferenta zatrudnienia posiadało status osoby bezrobotnej lub zostało do Oferenta skierowanych do pracy jako osoby bezrobotne przez Urząd Pracy. Dodatkowo Oferenci spełniający kryteria ze zdania pierwszego są zobowiązani do złożenia wraz z innymi dokumentami ofertowymi oświadczenia, że osoby wymienione w zdaniu poprzednim będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Jeżeli żaden z oferentów nie spełni wymagań odnośnie klauzuli społecznej to dopuszcza się wybór wykonawcy z pośród złożonych ofert z pominięciem klauzuli społecznej.  (Zgodnie z art. 29 Ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

4)     Kwalifikacje pracowników

Udokumentowanie posiadania we własnych zasobach Oferenta instalatora z ważnymi uprawnieniami UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych bądź z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej bez ograniczeń.

5)     Potencjał finansowy

 

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie tacy Oferenci, którzy w okresie roku poprzedzającego złożenie oferty osiągnęli roczny obrót w wysokości co najmniej dwukrotności wartości zamówienia netto. Potwierdzenie tej okoliczności nastąpi poprzez złożenie przez Oferenta stosownego oświadczenia na piśmie wraz z jego ofertą. Wymóg ten wynika stąd, że wykazanie przez Oferenta bezawaryjności i sprawności zmontowanej przez niego instalacji fotowoltaicznej wymaga jej uruchomienia i udokumentowania jej sprawności w dłuższej perspektywie czasu, której okres wyznaczony jest okresem trwania uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

 6)     Ubezpieczenie

 

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie ci Oferenci, którzy składając ofertę przedłożą dowód zawarcia przez nich umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł, potwierdzony polisą ubezpieczeniową, której okres ubezpieczenia będzie obowiązywał co najmniej od dnia złożenia oferty do planowanego dnia ukończenia prac montażowych instalacji fotowoltaicznej. Wprowadzenie tego wymogu jest uzasadnione tym, że zamawiana instalacja, która będzie służyła do wytwarzania prądu elektrycznego będzie cechowała się znaczną mocą, co stwarza ryzyko wystąpienia szkód majątkowych lub osobowych jakie mogą powstać przy jej montażu, uruchomieniu lub użytkowaniu.

 

4.      Wybór wykonawcy

 

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Cena netto oferty - 70%

 

Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą i panele fotowoltaiczne (w latach) - 10%

 

Okres gwarancji na inwertery fotowoltaiczne (w latach) - 10%

 

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 10%

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

 

 Cena netto oferty

 

Cena = Wartość oferty najtańszej (w pln)/ Wartość oferty badanej (w pln) x 100 x znaczenie 70% (max. 70 pkt.)

 

Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą i panele fotowoltaiczne (w latach)

 

Okres gwarancji = Okres gwarancji oferty badanej (w latach) / Najdłuższy okres gwarancji (w latach) x 100 x znaczenie 10% (max. 10 pkt.)

 

Okres gwarancji na inwertery fotowoltaiczne (w latach)

 

Okres gwarancji = Okres gwarancji oferty badanej (w latach) / Najdłuższy okres gwarancji (w latach) x 100 x znaczenie 10% (max. 10 pkt.)

 

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

 

Czas usunięcia = Najkrótszy czas usunięcia awarii / Czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znaczenie 10 % (max. 10 pkt.)

 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

 

5.      Zastrzeżenia

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania, w szczególności:

 

1.  Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty w całości lub części;

 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty;

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili, całości lub części zapytania ofertowego;

 

4. Zamawiający ma prawo do odwołania postępowania o udzielenie zamówienia bez podania uzasadnienia;

 

5. Zamawiający ma prawo do niewybrania żadnej z ofert i unieważnienia konkursu.

 

6.      Uwagi

 

1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 

2.    Nie uwzględnienie przez Oferenta jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Oferenta w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji zamówienia, jak i po jego wykonaniu.

 

3.    Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, co nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót i zakończeniu wszystkich prac z zakresu Części III zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na poczet wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości nie wyższej niż 2.500 zł.

 

7.      Kontakt

 

Jerzy Ogulewicz 695123470

 

 

 

ZAŁĄCZNIK: Formularz oferty

 

ZAŁĄCZNIK

 

OFERTA

 

Sporządzona w dniu……………..2016 roku, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Niniejszym w imieniu:

 

Nazwa firmy            …………………………………………………………………………………………

 

Siedziba            …………………………………………………………………………………………

 

Składam ofertę zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia …………………….. roku.

 

TYTUŁ PROJEKTU: ….…………………………..……………………………….………….……………………………………………………

 

………………………………………………………...………………………………………………..……………………

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO:                ………………………..……………………….………………………………

 

(słownie:……………………………………………………………….…………………………………………………)

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO:  …………………………………………………………..………………………

 

(słownie:……………………………………………………………….…………………………………………………)

 

OKRES GWARANCJI NA KOSNTRUKCJĘ WSPORCZĄ I PANELE FOTOWOLTAICZNE W LATACH: ………

 

OKRES GWARANCJI NA INWERTERY FOTOWOLTAICZNE W LATACH: …………………………….…..……

 

CZAS USUNIĘCIA AWARII OD MOMENTU ZGŁOSZENIA USTERKI W GODZINACH: …………….…………

 

 

 

Oświadczenie oferenta:

 

1.      Oświadczam, że uzyskałem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty

 

2.      Oświadczam, że podana wyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

 

3.      Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.      Oświadczenie o braku powiązania kapitałowo oraz osobowo z zamawiającym.

 

2.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

3.      Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów klauzuli społecznej

 

4.      Dokumenty potwierdzające posiadanie w zasobach pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje

 

5.      Dokumenty potwierdzające roczne obroty oferenta

 

6.      Dokumenty potwierdzające posiadanie polisy OC

 

 

 

……………………………                                                     ………………………………………………

 

Miejscowość i data                                                                 Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji